هدف از تصفیه بیولوژیک فاضلاب چیست ؟

تصفیه بیولوژیک

تصفیه بیولوژیک

در روش های تصفیه بیولوژیک حذف آلاینده ها از طریق فعالیتهای بیولوژیکی صورت می پذیرد. این روش بر مبنای رشد دادن میکروارگانیسم ها در محیط فاضلاب قرار دارد.

تركيبات آلي و نيتروژن دار موجود در فاضلاب به عنوان مواد مغذي براي رشد سريع ميكروبي در شرايط هوازي، بي هوازي و يا اختياری مصرف مي شوند. اين سه نوع شرايط در نحوه مصرف اكسيژن با يكديگر متفاوت اند.


تصفیه  فاضلاب به روش بیولوژیک 


اهداف تصفیه بیولوژیک چیست ؟ 

  1. حذف مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی محلول و معلق
  2. بدام انداختن جامدات معلق و کلوئیدی غیرقابل ته نشینی در لخته های بیولوژیکی و یا بیوفیلم و حذف آنها در حوضچه ته نشینی ثانویه
  3. تغییر و تبدیل و یا حذف نیتروژن و فسفر

در واقع فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب، مشابه همان فرایندهایی هستند که در محیط آبهای پذیرنده اتفاق می افتد، اما به علت استفاده از راکتورهای مهندسی و تامین شرایط بهینه برای رشد میکروا