اهميــت صافی در سیســتم آب هــای آشــامیدنی

اهميــت صافی در سیســتم آب هــای آشــامیدنی

اهميــت صافی در سیســتم آب هــای آشــامیدنی چیست ؟

صافی شنی ( فیلتر شنی ) یــا فیلتراســیون آب عبــارت اســت از جداسـازي جامـد از مايـع كـه در آن سـيال از داخـل يـك محيـط شـامل مـواد متخلخـل عبـور مي كنـد ، تـا مـواد جامـد معلـق آن حـذف گردند ايـن ذرات معلـق ميتوانند گل و لای ، رنــگ ، مــواد آلــي ، پلانکتــون ، باکتري هــا و ذرات حاصــل از خوردگــي باشــند .

صافي هاي امروزي معمولا بسـترهايي از جنـس ماسـه يـا گرانـول هسـتند ، هــر چنــد در سالهاي اخيــر تكنولــوژي صافي هــا تغييــر اساســي يافتــه و از انــواع گوي هــاي پليمــري و رزين هــاي مصنوعــي و طبيعــي جهــت بســتر صافي هــا اســتفاده مي گــردد .

فیلتر های شـنی در بیشـتر مـوارد بـا دیگـر تکنولـوژی هــای صافســازی، ماننــد جــذب بــا کربــن فعــال ، رسـوب دادن، ضدعفونـی کـردن و روشهـای بیولوژیکـی بـه کار مـی رود کـه اغلـب اوقـات مرحلـه میانـی تصفیـه می باشــد.

درصــد قابــل توجــهي از باكتريهــا و ميكروارگانيسم هــاي مولــد بيمــاري را بـا كمتريـن هزينـه حـذف می نمايـد. ايـن امـر در طبيعـت نيــز خود بــه خــود انجــام مي گيــرد، بديــن صــورت كــه آب بــا عبــور از لایه های متعــدد خــاك و شــن زلال مي گـردد.

در اثـر عبـور آب از خلـل و فـرج ذرات بسـتر، مـواد معلـق آب گيـر افتـاده و آب تقريبـا عـاري از مـواد معلــق، به دســت مي آيــد. جمــع شــدن ذرات معلــق در خلــل و فــرج صافــي، باعــث افزايــش افــت فشــار مي گــردد کــه اگــر ايــن افــت فشــار از حــد معينــي تجــاوز نمايــد، بايــد صافــي را شستشــو داد.

فیلتر های شنی
فیلتر های شنی

عملیات بهینه شستشوی معکوس فیلتر شنی

 

سرعت آب ورودی به فیلترها معمولا hr/M3 ۵ و سرعت آب شستشوی فیلتر باید به اندازه ای باشد که مقدار انبساط بستر حدود ۵۰ % باشد. ايــن انبســاط باعــث مي شــود کــه ذرات شــن و ماســه (يا فیلتر ذغــال) ازهــم جــدا شــده و ذرات معلــق و گل و لای باقيمانــده روي شــن و ماسـه همـراه آب شستشـوي خـارج شـود. انبسـاط کـم بسـتر سـبب می شـود ذرات معلـق در بسـتر باقـی بمانـد و انبســاط زیــاد باعــث هــدر رفــت ذرات در شستشــوی معکــوس (بک واش) می گــردد.

بــه منظــور انجــام عملیــات بهینــه شستشــوی معکــوس صافی شــنی، بایــد پارامترهــای هیدرولیکــی ماننــد ارتفــاع انبســاط بســتر، دبـي آب جهـت انبسـاط مـورد نظـر و افـت فشـار بسـتر در ابتــدای شــروع عملیــات شستشــوی معکــوس مــورد بررسـی قـرار گیرنـد.

در حالـت کلـی در یـک فیلتر شــنی بــا هــر دوره فیلتراســیون، رســوب و کلوخه هایــی در داخــل آن تشــکیل می شــوند؛ در نتیجــه کیفیــت و کارایــی آن به تدریــج کاســته می شــود کــه ایــن نقطــه آغــاز فرآینــد شستشــوی معکــوس می باشــد. شستشوی معکوس فیلتر شنی که توســط جریــان معکــوس آب انجــام می گیــرد، ســبب از بیــن رفتــن رســوبات شــکل گرفتــه در بســتر شــنی می شــوند. شستشــو بــا هــوا در هنــگام شستشــوي معكــوس در بعضــي مــوارد عملكــردي بهتــر از شستشـو بـا آب تنهـا داشـته اسـت و ضمنـا صرفه جويـي مناســبي در مقــدار آب مصرفــي دارد.

روش های هــای عمــده بــرای عملیــات شستشــوی معکــوس

  • شستشــو بــا هــواي تنهــا، قبــل از شستشــوي معكـوس كـه باعـث منبسـط شـدن بسـتر و خـارج شـدن راحتتـر ذرات در مراحـل بعـدي مي شـود، ايـن فرآينـد جهـت بسـترهاي دوگانـه و چندگانـه کـه دارای چندیـن نــوع ذرات شــن می باشــند توصيــه مي گــردد.
  • شستشــوي معكــوس همزمــان بــا شستشــوي بســتر بـا هـوا قبـل از سـرريزي آب، كـه ايـن عمـل بهتـر اسـت چنــد دقيقــه قبــل از ســرريزي آب خاتمــه يابــد. در مــورد بســترهاي ماســه ريــز و دو يــا چنــد اليــه ايــن روش توصيــه مي شــود.
  • در طــول ســر ريــز شــدن آب شستشــوي معكــوس همزمــان بــا شستشــوي آب و هــوا، ايــن فرآينــد شــامل شستشــوي هــوا و آب در خــال ســرريزي آب هنــگام شستشــوي معكــوس مي باشــد كــه بــراي صافيهــاي تـك لایه و بسـتر آنتراسـيت توصيـه مي گـردد.

بهبود سئو توسط شرکت کلینیک 24