تصفیه فاضلاب صنعتی (اکسیداسیون شیمیایی)

انواع روش های اکسیداسیون

اکسیداسیون شیمیایی

تصفیه فاضلاب صنعتی | اکسیداسیون شامل فرایندهایي هستند که اساس آنها بر تولید رادیکالهاي آزاد هیدروکسیل است که توانایی زیادي در تجزیه مواد آلی مختلف دارند. روشهاي اکسیداسیون به دو روش:
الف) اکسیداسیون شیمیایی با استفاده از مواد اکسیدکننده نظیر اشعه فرابنفش، آب اکسیژنه، معرف فنتون، اشعه گاما
ب) فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته شامل کاربرد اُزن، اُزن- اشعه فرابنفش، اُزن-آب اکسیژنه، اُزن-آب اکسیژنه-اشعه فرابنفش، آب اکسیژنه-اشعه فرابنفش، دي اکسید تیتانیوم- اشعه فرابنفش می باشد.

دلیل نامگذاري این فرایندها به نام فرایند اکسیداسیون پیشرفته، تولید رادیکال هیدروکسیل است که ضمن بالاتر بردن قدرت اکسیداسیون، از نظر شرایط عملیات و محصولات جانبی مضر براي محیط زیست تفاوت بسیار زیادي با روشهاي متعارف دارد.
اخیراً بیشترین توجه به جداسازي منابع آلی سخت تجزیه پذیر و تصفیه فاضلاب سمی به وسیله فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته (AOP)  با استفاده از کاتالیزورهاي همگن یا ناهمگن معطوف شده است. تأثیر AOP به شرایط تصفیه از جمله pH ، دما و غلظت واکنشگرها بستگی دارد. همچنین فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته می تواند براي تخریب آلاینده هایی که بعد از فرایند تصفیه در پساب باقیمانده است، به کاربرده شود.

مزیتهای روش AOP

از مزیت های روش AOP می توان توجه به پسابهایی که به مواد مختلف آلوده هستند را نام برد. موفقیت روشهای AOPبه بیشینه کاهش مواد جامد معلق، کلوئیدها و روغنها و سایر عاملهای محدودکننده وابسته است. فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته هم از لحاظ اقتصادی به صرفه و هم در کاهش آلودگیها موثر هستند و به عنوان یکی از بهترین روشها برای پاکسازی مواد آلی پساب مطرح هستند. در سال های اخیر فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته که بر مبنای تولید رادیکالهای آزاد و فعال به ویژه هیدروکسیل متکی هستند به دلیل قدرت بالای اکسایش بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *