ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان و صنایع وابسته

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان و صنایع وابسته

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان و بررسی نتایج آن توسط شرکت منهدسین مشاور بوم پایش اصفهان   

جلوگیری از اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان

در واحدهاي توليد صنعتي از جمله كارخانجـات توليـد سـيمان مـي تواننـد از طريـق ورود آلاينـده هـاي گوناگون اثرات مخربي در محيط داشته باشند. اين تاثيرات مخرب مي تواند باتوجه به استقرار نامناسب و عدم رعايت اصول مديريت زيست محيطي كه نشات گرفته از ارزيابي نامناسب باشد شديدتر گردد.

يكي از از راههـاي جلـوگيري از اثرات مخرب تاثيرات كارخانجات سيمان، ارزيابي تاثيرات زيست محيطي واحد و بكارگيري سيستم و برنامه هـاي پايش مديريت زيست محيطي مي باشد.
ارزيابي، پژوهش، مطالعه، شناسايي و پيش بيني اثرات زيست محيطي فعاليت و يـا فعاليتهـاي انسـاني در محيط زيست به منظور حفظ و صيانت اجزاء تشكيل دهنده و روابط معقول آنها در محيط زيست مي باشد.

از آنجا که امروزه در کشور ما تاسیس کارخانه های سیمان که با بهره گیری از سرمایه گذاری های کلان انجام می گیردمعمولا با اشتغال زایی و جوانب اقتصادی دیگر همراه است، توسعه صنعت سیمان روندی رو به رشد را طی می کند.

اما درراستای این منافع اقتصادی آسیب های زیست محیطی ناشی از کارخانه های سیمان اجتناب ناپذیر است. . اندازه گیری های انجام شده در کارخانجات سیمان نشانداده است که میزان انتشار آلاینده ها بیشتر از استاندارد بوده و به همین دلیل فعالیت های متنوعی جهت بهبود وضعیت محیط زیست باید صورت پذیرد که منجر به کاهش قابل قبولی از آلاینده های زیست محیطی شود.

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان و صنایع وابسته
ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان و صنایع وابسته

راه های کاهش اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان 

در حال  حاضر با توجه به برنامه های توسعه کارخانه سیمان  و ماهیت آلایندگی این صنعت، ضرورت پایش مستمرآلاینده ها و سیستم مدیریت محیط زیست بیش از پیش مشخص گردیده و به امری اجتناب ناپذیر بدل گشته است.

ازجمله پیشنهادات ارائه شده جهت بهبود وضعیت زیست محیطی سیمان  می توان به تدوین و استقرار برنامه جامع مدیریت زیست محیطی در سطح کارخانه، انجام اندازه گیری مستمر و کنترل آنها و کنترل عملکرد و راندمان تجهیزات کاهش آلودگی و ذرات معلق نام برد.

کارخانه های سیمان معمولا به لحاظ تولید محصولاتی که تولید Dust (گردو غبار) می کند باعث آلودگی هوا شده و به همین علت ارزیابی اثرات زیست محیطی در مورد این قبیل کارخانه ها الزامی شده است.

روش های زیادی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی موجود است اما در بین این روش ها مناسب ترین روش طبق شرایط موجود، روش ماتریس ایرانی است که اصلاح شده ماتریس لئوپولد می باشد.


آشنایی با ارزیابی اثرات زیست محیطی 


مزیت ارزیابی اثرات زیست محیطی 

عمده ترين فوايد ارزيابي زيست محيطي پروژه هاي توسعه را مي توان در ذيل خلاصه نمود .
1 -افزايش آگاهي و دانش زيست محيطي در سطوح مختلف جامعه، مسئولين و تصميم گيرنـدگان اجـراي فعاليـت
هاي توسعه اي در محيط زيست
2 -رفع نارضايتي اجتماعات ناشي از اثرات فعاليت در محيط زيست
3 -اعتبار بخشيدن به دولت در سطوح بين المللي
4 -ايجاد برنامه ريزي مناسب
5 -رفع ناسازگاري بين افراد جامعه و ارگان هاي دولتي و خصوصي

6 -افزايش قدرت اجرايي قوانين و مقرارت مورد تصويب
7 -محو و ترميم خسارات وارده بر محيط زيست بوسيله بهسازي و تغييرات مثبت در محيط يا بـه عبـارتي حفـظ و
افزايش كيفيت محيط زيست

ارزيابي اثرات زيست محيطي ابزاري براي حصول اطمينان از اجراي مناسب و صحيح يك پـروژه بـوده كـه مي تواند جهت تعيين، پيش بيني و تفسير اثرات زيست محيطي يك پروژه و يا طرح پيشـنهادي بـر كـل مجموعـه محيط زيست، بهداشت عمومي و سلامت اكوسيستم هايي دانست كه حيات و تداوم زيست انسانها بـه آنهـا بسـتگي دارد .