کاربرد ازن در استخرها

کاربرد ازن در استخرها و پارک های آبی (تصفیه هوا)

کاربرد ازن در استخرها و پارک های آبی (تصفیه هوا)
 کاربرد ازن | ازن به عنوان یکی از مهمترین مزایای سلامتی برای استفاده کنندگان از استخر شنا شناخته می شود. استخرهای بدون کلر برای چندین دهه در اروپا در حال فعالیت هستند. ازن باکتری ها، ویروس ها، اسپور ها، کپک ها و جلبک ها را از بین می برد. ازن می تواند به تنهایی برای تصفیه استخر ها و چشمه ها استفاده شود یا می تواند با سدیم برمید ترکیب شده و بقایای موجود در استخرهایی که به طور مداوم گردش نداشته اند را حذف کند. با تصفیه آب با ازن، تجزیه زیستی ماده آلی طبیعی (NOM) افزایش می یابد. فن آوری استفاده از ازن، تمام انرژی های ضروری مورد نیاز جهت تصفیه، اکسیداسیون و پاکسازی استخرهای شنا، جکوزی، استخر ها و پ...
بیشتر بخوانید