بهترین روش تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی (اکسیداسیون شیمیایی)

تصفیه فاضلاب صنعتی (اکسیداسیون شیمیایی)
اکسیداسیون شیمیایی تصفیه فاضلاب صنعتی | اکسیداسیون شامل فرایندهایي هستند که اساس آنها بر تولید رادیکالهاي آزاد هیدروکسیل است که توانایی زیادي در تجزیه مواد آلی مختلف دارند. روشهاي اکسیداسیون به دو روش: الف) اکسیداسیون شیمیایی با استفاده از مواد اکسیدکننده نظیر اشعه فرابنفش، آب اکسیژنه، معرف فنتون، اشعه گاما ب) فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته شامل کاربرد اُزن، اُزن- اشعه فرابنفش، اُزن-آب اکسیژنه، اُزن-آب اکسیژنه-اشعه فرابنفش، آب اکسیژنه-اشعه فرابنفش، دي اکسید تیتانیوم- اشعه فرابنفش می باشد. دلیل نامگذاري این فرایندها به نام فرایند اکسیداسیون پیشرفته، تولید رادیکال هیدروکسیل است که ضمن بالاتر...
بیشتر بخوانید