اثرات زیست محیطی صنعت فولاد

ارزیابی اثرات زیست محیطی كارخانجات فولاد و صنایع وابسته

ارزیابی اثرات زیست محیطی كارخانجات فولاد و صنایع وابسته
بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی در کارخانجات فولاد ارائه شده توسط شرکت مهندسین مشاور شرکت بوم پایش اصفهان  نتايج ارزيابي اثرات زيست محيطی در صنايع فولاد نتایج ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع فولاد حاكي از آن است كه آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي صنايع فولاد در مراحل ساختماني و بهره‌برداري، تخريب منابع طبيعي به ويژه تهي سازي منابع آب در اثر مصارف مختلف و يا تخليه پساب‌ها در محيط‌هاي آبي عمده ترين پيامدهاي زيست محيطي صنايع فولاد به شمار مي‌روند. آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرزميني در صنايع آهن و فولاد را مي‌توان به دليل تخليه مواد سمي مانند فلزات سنگين، موادحل شده مانند نفت، آلودگي حرارتي بر اثر خنك...
بیشتر بخوانید