سپتیک تانک ساده ترین راه تصفیه آب و فاضلاب

سپتیک تانک

سپتیک تانک، خود یکی از ساده ترین راه های تصفیه آب و فاضلاب می باشد و در سیستم های تصفیه  آب و فاضلاب جزء مراحل اولیه و ابتدایی بود. 
به این روش که قسمت اولیه هر سیستم تصفیه فاضلاب ، بخش ته نشینی و متعادل سازی و در برخی از سپتیک تانک های دو مخزنه تصفیه بیولوژیکی می باشد که  به هر روش و نوع موجود در دنیا چه از نوع سپتیک تانک بتنی یا پلی اتلینی یا درجا، این قسمت از تصفیه فاضلاب را به خوبی انجام می دهند.
به طور کلی استفاده از سپتیک تانک ها در شبکه خدمات شهري می تواند از نظر سلامت و بهداشت جامعه مفید واقع شده و در شرایط بحرانی موجب جلوگیري از افزایش مخاطرات، آسیب ها و صدمات وارده گردد.
وجود سپتیک تانک در شبکه جمع آوري فاضلاب شهري می تواند به وسیله جداسازي فاضلاب جامد و مایع در ابتداي مسیر شبکه، تاثیر زیادي بر افزایش عمر مفید تاسیسات و لوله هاي شبکه فاضلاب شهري داشته باشد و باعث کاهش رسوبات و اخلال در عملکرد انتقال شبکه جمع- آوري فاضلاب گردد.سپتیک تانک نخست در سال ۱۸۷۶ در کشور آمریکا استفاده شد، اما ثبت اختراع سپتیک تانک در سال ۱۸۸۱ در فرانسه صورت گرفت .

با افزودن بخش تنظیم کننده های جریان یا متعادل ساز Baffle در سال ۱۹۰۵ بر کارایی سپتیک تانک افزوده شد. در قرن حاضر پس از سال ۱۹۲۰ سپتیک تانکها به طور گستردهای در سطح جامعه مورد استفاده قرار گرفته اند. پس از جنگ جهانی دوم، در مناطق مسکونی فاقد سیستم فاضلاب، آن ها ها مورد استفاده قرار گرفت.

septic tank
septic tank

پیشرفت تکنولوژی و سپتیک تانکها

در صورتی که بتوان راهکارهایی براي تهویه مطبوع و تخلیه آسان سپتیک تانک و در صورت امکان تخلیه گروهی آن پیشبینی کرد استفاده از این سیستم می تواند بسیار مفید بوده و مشکلات مربوط به شبکه هاي سنتی جمع آوري فاضلاب، چاههاي جذبی)و شبکه هاي جدید اگو را مرتفع نماید.

البته امروزه با پیشرفت تکنولوژی و سهولت در اجرا، سپتیک تانکها دارای بخش بیشتری از سیستم تصفیه فاضلاب بوده به نحوی که در برخی از این سپتیک ها، نه تنها بخش ته نشینی و متعادل سازی در سپتیک مفروض گشته، بلکه بخش هوادهی و هاضم لجن،و … نیز در نظر گرفته می شود.

این موضوع باعث هر چه بهتر شدن پارامترهای زیستی آب خروجی می گردد تا کمتر به محیط بیرونی آسیب وارد کند.

سپتیک تانکها  اغلب در مراکز مسکونی، صنعتی، تجاری و اداری ،آپارتمان ها، کارگاه های عمرانی و خارج شهری ، ورزشگاه ها و …. استفاده می شود که به اصطلاح منشاء پساب یا فاضلاب گفته می شود.