ارزیابی اثرات زیست محیطی پالایشگاه ها

بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی پالایشگاه ها از زبان شرکت مهندسین مشاوره بوم پایش اصفهان 

نگاهی به ارزیابی اثرات زیست محیطی پالایشگاه های نفت و گاز 

خطوط لوله نفت و گاز یکی از کانون های حادثه خیز می باشد که نیروی انسانی ، تولید ، تاسیسات و محیط زیست را تحت تاثیر خود قرار می دهد و آلودگی هوا در پالایشگاه ها از مهمترین اثرات زیست محیطی در صنعت نفت است که برای سلامت و بهداشت محیط زیست زیان هایی را به بار خواهد آورد.

یکی از روش های مدیریت زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشد. ارزیابی اثرات زیست محیطیEIA به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات و پیامد فعالیت های مختلف بر محیط زیست، در جهت رسیدن به توسعه پایدار می باشد.

 

اولین گام در مسیر ارزیابی اثرات زیست محیطی، انتخاب معیارهای خطرآفرین و در واقع تعیین ریسک فاکتورها است. معیارهایی مانند:

  • مشخصات فیزیکی
  • شرایط فرآیندی
  • ترکیب سیال درون پالایشگاه
  • سوابق حوادث می تواند به عنوان شاخص مدنظر باشند.

آشنایی با تقسیم بندی ارزیابی اثرات زیست محیطی 


مقاله حاضر به بررسی اثرات زیست محیطی پالایشگاه های نفت و گاز با ارزیابی آثار مختلف فعالیت های انسان بر محیط زیست در دو فاز ساختمانی و بهره برداری و ارزیابی فاکتورهای مختلف در پالایشگاه می پردازد :

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های عمرانی به عنوان مهمترین ابزار مدیریتی نقش اساسی درنیل به اهداف توسعه پایدار دارد چنانچه پروژه های احداث پالایشگاه ازطریق ارزیابی با ملاحظات زیست محیطی ادغام گردند نه تنها موفق به حذف یا کاهش اثرات سو می شوند بلکه سبب توسعه پایدار نیز خواهد شد  به منظور انجام این پروژه سعی شد با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی شناخت واقعی ازمحیط زیست محل انجام پروژه کسب می گردد همزمان با مرور منابع فنی پروژه اقدام به شناسایی کلیه فعالیت های دوفاز احداث و بهره برداری می شود .

درنهایت دو روش صورت ریزساده و ماتریس سریع جهت ارزیاب یاثرات زیست محیطی انتخاب می شود نتایج نشان می دهند که با وجود بروز خسارت وارده برمحیط زیست انجام این پروژه بویژه درفاز بهره برداری به دلیل داشتن مزایای اجتماعی و اقتصادی دارای منافع بالای محلی منطقه ای و ملی خواهد بود.