مدلسازی آلودگی هوا با نرم افزار AERMOD

نرم افزار AERMOD

نرم افزار AERMOD

مبنای کار آن بر اساس مدل پلوم گاوسی می باشد که یک سیستم یکپارچه مدلسازی است. هر یک از منابع نقطه‌ای، حجمی و سطحی را می توان به صورت جداگانه در آن مدل نمود. این نرم افزار دارای سه ماژول جداگانه است که شامل موارد ذیل می باشد.

یک مدل توزیع حالت پایدار که برای تعیین توزیع ضرایب انتشار آلودگی هوا از منابع صنعتی ثابت در محدوده های کوچک طراحی شده است (تا 50 کیلومتر)

یک پیش پردازنده اطلاعات هواشناسی (AERMET) که می تواند مواردی مانند اطلاعات هواشناسی سطحی و اطلاعات تجهیزات اندازه گیری داخل سایت را به عنوان ورودی قبول کند. سپس پارامترهای هواشناسی مورد نیاز برای مدلسازی توزیع مانند مشخصه های آشفتگی اتمسفر، ارتفاع اختلاط، سرعت اصطکاکی، طول مونین ابوخوف و شار حرارتی سطحی را محاسبه می کند.

یک پیش پردازنده اطلاعات توپوگرافی منطقه (AERMAP) که هدف اصلی آن فراهم کردن ارتباط فیزیکی بین مشخصه های توپوگرافی و رفتار پلوم آلودگی می باشد. این پیش پردازنده اطلاعات موقعیت و ارتفاع دریافت کننده ها را فراهم می کند. همچنین اطلاعاتی را تولید می کند که بر اساس آن به مدل توزیع اجازه می دهد که اثرات جریان هوا بر روی تپه ها یا اطراف آن را مدلساز ی کند.

 AERMOD همچنین شامل مدلی برای تعیین پیشرفت و بالا رفتن پلوم می باشد که در واقع الگوریتمی برای مدل کردن اثرات پلوم عبوری از نزدیکی ساختمان ها می باشد.

مزایا و قابلیت های این نرم افزار را می توان به شرح ذیل بیان نمود:

قابلیت مدلسازی منابع نقطه ای، سطحی و حجمی

قابلیت مدلسازی انتشار منابع واقع در سطح، نزدیک به سطح و نیز در ارتفاع

مدلسازی در شرایط شهری و اطراف شهرها.

مدلسازی بر حسب نوع پلوم: پیوسته و شناور

مدلسازی ته نشست ذرات و گازها به صورت خشک و تر

مدلسازی اطلاعات توپوگرافی به صورت ساده و پیچیده

بررسی اثرات ساختمان ها بر پلوم

قابلیت دریافت اطلاعات هواشناسی دارای ارتفاع های مختلف

ایجاد پروفیل های عمودی باد، توربولانس و دما

مدلسازی آلودگی هوا با نرم افزار AERMOD

شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان

دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست. جهت ارتباط به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.