سازگاري با تغییر اقلیم در مدیریت منابع آبی

سازگاري با تغییر اقلیم در مدیریت منابع آبی

سازگاري با تغییر اقلیم در مدیریت منابع آبی

کشاورزی

نیاز به سازگاري به نحو بارزي براي بخش کشاورزي آشکار و ضروري است. افزایش پیوسته تقاضا براي محصولات کشاورزي ب همنظور تأمین نیازهاي جمعیت رو به رشد، در حال تبدیل شدن به اصل یترین عامل مصرف آب م یباشد. در حالی که رشد جمعیت جهان از سال 1970 روند کندتري به خود گرفته است و انتظار م یرود این روند ادامه پیدا کند، اما جمعیت ثابت همچنان افزایش را نشان م یدهد.

توسعه اقتصادي، ب هویژه در اقتصادهاي نوظهور به معناي افزایش تقاضا براي محصولات متنوع همچون تولیدات گوشتی و لبنی تلقی م یشود که منجر به اعمال فشار اضافی به منابع آب خواهد شد. بخش کشاورزي که در مقیاس جهانی بزرگ ترین مصرف کننده آب است، همچنین، منبعی براي تولید گازهاي گلخان هاي و نیز یک قربانی براي گرم شدن جهانی خواهد بود. اگر چه بعضی از مناطق و بعضی از محصولات هنوز سودآور باقی خواهند ماند، اما بقیه متضرر خواهند شد. بیشتر اصلاحات متوجه مناطق پرجمعیت و فقیر در کشورهاي در حال توسعه است.

بخش شهری

نیمی از جمعیت جهان شهرنشین هستند و اکثر آنها در بازة صد کیلومتري دریا زندگی می کنند. افزایش مصرف آب شهري منجر به تنش آبی جدي در حومه شهرها خواهد شد. گسترة فراوانی در بیشتر شهرها براي بهبود مدیریت آب، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی مصرف آب وجود دارد. به عنوان یکی از قسمت هاي مهم سازگاري با تغییر اقلیم، پتانسیل استفاده از آب هاي نامتعارف نیازمند بررسی دقیق است (رواناب، آب لب شور، فاضلاب تصفیه شده براي مصارف خاص). شهرهاي ساحلی نیز به عنوان یک گزینه براي تأمین آب می توانند به شیرین کردن آب دریا متناسب با توانایی و منابع مالی توجه کنند.

بخش سلامت

قطعنامه ی مجمع سلامت جهانی دربارة تغییر اقلیم، از تأکید بیشتر بر اقدامات سازگاري در همه بخش هاي تأثیر پذیرفته پشتیبانی می کند. به طور محتمل، تغییر اقلیم به طرق مختلف و از طریق بیماري هاي مرتبط با آب، در انواع گوناگون (بیماري هاي واگیردار، کاهش دسترسی به آب آشامیدنی سالم، سوء تغذیه به دلیل کمبود آب، مسائل ناشی از سیل و دیگر اثرات قابل تشخیص در ارزیابی سلامتی انسان) بر سلامت انسان تاثیر می گذارد.

اثرات بالقوه این پیامدها بر سلامت انسان باید در اولین اقدام و به صورت فوري هدف برنامه ارزیابی جامع ریسک و برنامه ریزي مدیریتی قرار گیرد. اقدامات سازگاري در همه بخش ها در نهایت وابستگی کامل به سلامت جمعیت انسانی متأثر دارد. به صورت عمومی تر، تصمیم گیران به منظور توجه بیشتر به سلامت انسان، موضوع تغییر اقلیم و اقدامات مدیریتی بهینه آب شامل افزایش دسترسی به تأمین آب و خدمات بهداشتی مناسب را در دستور کار خود دارند.

صفحه اینستاگرام شرکت مهندسین مشاور بوم پایش 


مطالب پیشنهادی برای مطالعه بیشتر: 

تکنولوژی ها و نوآوری های برتر مدیریت هوشمند آب در جهان

مدیریت هوشمند آب با تکنولوژی های خاص

بررسی اقتصادی بودن سیستم‌های تصفیه آب فناوری‌های AI و IoT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.