پیوند ناگسستنی گردشگری با محیط زیست

پیوند ناگسستنی گردشگری با محیط زیست

پیوند ناگسستنی گردشگری با محیط زیست
گردشگری با محیط زیست پیوندی ناگسستنی دارد گردشگری با محیط زیست پیوندی ناگسستنی دارد اگر طبیعت با زباله ریختن و تخریب به هر روشی از بین برود آنگاه گردشگری نیز با بحران و چالش روبرو می شود. طبیعت پاک و بکر کشور ایران زمین به نگهداری و حراست نیازدارد که این اقدام وظیفه همگانی و نباید بر عهده سازمان و دستگاه خاصی گذاشته شود بلکه همه باید برای حفظ محیط زیست تلاش کنند. سازمان های مردم نهاد در امر فرهنگسازی برای حفظ و حراست محیط زیست نقش موثری دارند. و باید نقش آن ها همواره پویا باشد که سمن مردم نها گردشگران جوان تیران با برنامه های فرهنگی سعی در تنویر افکار عمومی به حفظ محیط زیست دارد. جمع آوری ...
بیشتر بخوانید