نرم افزار AERMOD

مدلسازی آلودگی هوا با نرم افزار AERMOD

مدلسازی آلودگی هوا با نرم افزار AERMOD
نرم افزار AERMOD مبنای کار آن بر اساس مدل پلوم گاوسی می باشد که یک سیستم یکپارچه مدلسازی است. هر یک از منابع نقطه‌ای، حجمی و سطحی را می توان به صورت جداگانه در آن مدل نمود. این نرم افزار دارای سه ماژول جداگانه است که شامل موارد ذیل می باشد. یک مدل توزیع حالت پایدار که برای تعیین توزیع ضرایب انتشار آلودگی هوا از منابع صنعتی ثابت در محدوده های کوچک طراحی شده است (تا 50 کیلومتر) یک پیش پردازنده اطلاعات هواشناسی (AERMET) که می تواند مواردی مانند اطلاعات هواشناسی سطحی و اطلاعات تجهیزات اندازه گیری داخل سایت را به عنوان ورودی قبول کند. سپس پارامترهای هواشناسی مورد نیاز برای مدلسازی توزیع م...
بیشتر بخوانید