مکان یابی دفن پسماند

عوامل موثر بر مکان یابی و دفن پسماند کدامند ؟

عوامل موثر بر مکان یابی و دفن پسماند کدامند ؟
عوامل موثر بر انتخاب محل دفن بهداشتی  پسماند عوامل موثر بر انتخاب محل دفن پسماند شامل موارد زیر می شود:  فاصله تا اجتماع محدودیتهای مکانی  مساحت زمین موجود  دسترسی ب محل دفن  خصوصیات خاک و توپوگرافی منطقه  شرایط آب و هوایی  هیدرولوژی آب های سطحی  شرایط زمین شناختی و هیدرولوژیکی  شرایط زیست محیط  استفاده از محل دفن تکمیل شده مکان یابی و مدیریت پسماند   مهمترین مسائل مدیریت پسماند جهت دفن پسماند موجود بودن اعتبارات مالی، برای طرح ریزی، جمع آوری تصفیه و دفع زباله با توجه به اعتقادات محلی، ارزیابی اثرات توسعه، آنالیز امور مهندسی در مکانهای متفاوت ب...
بیشتر بخوانید

مکان یابی و مدیریت پسماند

مکان یابی و مدیریت پسماند
مدیریت پسماند ، مهندسی و نظارت بر اجرای مکان دفن پسماند های عادی و خطرناک تنها روش اصولی مکان یابی در مدیریت پسماند ، جهت دفن پسماند عادی و خطرناک، دفن بهداشتی پسماندها می باشد. در دفن بهداشتی شرایط زمین شناسی، هیدرولوژی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته و تحت کنترل می باشد. مزاحمتها و آلودگی های ایجاد شده در محل تلنبار پسماند از جمله دود، بو، زشتی منظر، تکثیر جوندگان، ناقلین و پرندگان و آلودگی های آبهای سطحی و زیر زمینی در محل دفن بهداشتی وجود ندارد. دفن بهداشتی پسماند و مدیریت پسماند نیاز به طراحی و نظارت مهندسی دارد. مکان دفن بهداشتی دارای سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه، سیستم تخلیه گاز...
بیشتر بخوانید