مکانیابی پسماند

مکان یابی و مدیریت پسماند

مکان یابی و مدیریت پسماند
مدیریت پسماند ، مهندسی و نظارت بر اجرای مکان دفن پسماند های عادی و خطرناک تنها روش اصولی مکان یابی در مدیریت پسماند، جهت دفن پسماند عادی و خطرناک، دفن بهداشتی پسماندها می باشد. در دفن بهداشتی شرایط زمین شناسی، هیدرولوژی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته و تحت کنترل می باشد. مزاحمتها و آلودگی های ایجاد شده در محل تلنبار پسماند از جمله دود، بو، زشتی منظر، تکثیر جوندگان، ناقلین و پرندگان و آلودگی های آبهای سطحی و زیر زمینی در محل دفن بهداشتی وجود ندارد. دفن بهداشتی پسماند و مدیریت پسماند نیاز به طراحی و نظارت مهندسی دارد. مکان دفن بهداشتی دارای سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه، سیستم تخلیه گازه...
بیشتر بخوانید