مدل سازی آلودگی هوا

آلودگی هوا از کجا ناشی می‌شود؟

آلودگی هوا از کجا ناشی می‌شود؟
آلودگی هوا از کجا ناشی می‌شود؟ آلودگی هوا از اثرات جانبی فعالیتهای صنعتی به شمار می رود. صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی یکی از مهمترین منابع نشر آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای هستند. در این میان نوع آلاینده های منتشر شده در فازهای مختلف از نظر کمی و کیفی متفاوت هستند. فعالیتهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز شامل مراحل چندگانه ای است که هر مرحله آلودگی خاص خود را در پی دارد. با تمرکز بر آلاینده های هوا ناشی از این فعالیتها می توان مهمترین آنها را به صورت : نشر ذرات معلق، تبخیر هیدروکربنها ، گازهای گلخانه ای و گازهای اسیدی ذکر کرد. آلودگی محیط زیست در اثر استفاده از سوختهای فسیلی نظیر نفت، زغا...
بیشتر بخوانید