فواید کوهستان

توسعه پایدار کوهستان تاثیرات جهانی دارد

توسعه پایدار کوهستان تاثیرات جهانی دارد
توسعه پایدار کوهستان تاثیرات جهانی دارد  | به سبب اهمیت کوه‌ها و خدمات بسیاری که فراهم می‌آورند توسعه پایدار کوهستان نه تنها بر جوامع کوهستانی اثرگذار است بلکه تاثیرات جهانی دارد. کوه‌ها اکوسیستم‌هایی پیچیده و شکننده با توپوگرافی ویژه، موقعیت آب و هوایی متفاوت و تنوع ارتفاعی در گستره‌ای عمودی هستند. در نتیجه این خصوصیات ویژه، دارای غنای زیستی و خدمات اکوسیستمی مهمی هستند از جمله آن که کوه‌ها سرچشمه آب شیرین، انبار تنوع ژنتیکی و کمک‌رسان تغذیه انسان‌ها محسوب می‌شوند. رودهایی که از کوه‌ها جاری می‌شوند، رابط کوهستان با مناطق پایین‌دست است. کوه‌ها چه از نظر گستره‌ای که بر زمین دارند و چه از نظر ...
بیشتر بخوانید