فرایند فنتون ( Fe (II) | H2O2)

آشنایی با انواع روش های اکسیداسیون

آشنایی با انواع روش های اکسیداسیون
فرایند فتوفنتون ( Fe (II) | H2O2 | UV) انواع روش های اکسیداسیون | افزودن پرتوهای UV به فرایند فنتون سبب افزایش احیاء کاتالیست و نیز تولید رادیکال هیدروکسیل می گردد که در نهایت باعث افزایش راندمان اکسیداسیون می شود. در فرایند فتوفنتون رادیکال هیدروکسیل با سه روش تولید می گردد که شامل الف) تجزیه نوری پراکسید هیدروژن ب) افزایش احیاء آهن (III) توسط پراکسید هیدروژن ج) احیاء نوری آهن فریک (FeOH 2+) به آهن(II)  می باشد راندمان اکسیداسیون علاوه بر موارد فنتون به شدت نور UV نیز بستگی دارد. فرایند فتوفنتون نیز مانند فرایند فنتون در pH پایین بیشترین کارایی را دارد و در pH بالاتر از ۴ به عل...
بیشتر بخوانید