شرکت خوب سیستم مدیریت HSE

استقرار سامانه مدیریت HSE-MS

استقرار سامانه مدیریت HSE-MS
متن استاندارد سیستم مدیریت HSE متن استاتدارد سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست ( HSE ) توسط انجمن E&P یعنی انجمن بین المللی شرکتهای نفت و گاز تدوین شد. درابتدا هدف ازتدوین استاندارد HSE توسط انجمن E&P نگرانی ازپیامد فعالیتهای تولید و اکتشاف نفت و گاز و همینطور اهمیت جنبه های ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی حاصل ازفعالیتهای نفتی و گازی بودو همین اهمیت موضوعات مرتبط بابهداشت ،ایمنی و محیط زیست ( HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT =HSE ) اعضای انجمن رابرآن داشت تابایک توافق همه جانبه مدلی بین المللی راجهت پیروی تمام شرکتهای نفت و گاز تدوین کنند. مدل HSEMS دراصل بانام " راهنمایی برای توسعه...
بیشتر بخوانید