شرکت برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست در اصفهان

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، تحصیل کرده غیر متخصص محیط زیست

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، تحصیل کرده غیر متخصص محیط زیست
برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، تحصیل کرده غیر متخصص محیط زیست سرفصلهای دوره آموزشی شامل: ( تغییرات آب و هوایی، آب و آلودگی آن، خاک و امنیت غذایی، انرژی و سوخت، تنوع زیستی، مدیریت پسماند، گردشگری و اکوتوریسم و محیط زیست)
بیشتر بخوانید