سازگاري با تغییر اقلیم در مدیریت منابع آبی

سازگاري با تغییر اقلیم در مدیریت منابع آبی

سازگاري با تغییر اقلیم در مدیریت منابع آبی
سازگاري با تغییر اقلیم در مدیریت منابع آبی کشاورزی نیاز به سازگاري به نحو بارزي براي بخش کشاورزي آشکار و ضروري است. افزایش پیوسته تقاضا براي محصولات کشاورزي ب همنظور تأمین نیازهاي جمعیت رو به رشد، در حال تبدیل شدن به اصل یترین عامل مصرف آب م یباشد. در حالی که رشد جمعیت جهان از سال 1970 روند کندتري به خود گرفته است و انتظار م یرود این روند ادامه پیدا کند، اما جمعیت ثابت همچنان افزایش را نشان م یدهد. توسعه اقتصادي، ب هویژه در اقتصادهاي نوظهور به معناي افزایش تقاضا براي محصولات متنوع همچون تولیدات گوشتی و لبنی تلقی م یشود که منجر به اعمال فشار اضافی به منابع آب خواهد شد. بخش کشاورزي که...
بیشتر بخوانید