دفن پسماند های عادی و خطرناک

مکان یابی و مدیریت پسماند دفن پسماند های عادی و خطرناک

مکان یابی و مدیریت پسماند دفن پسماند های عادی و خطرناک
مکان یابی و مدیریت پسماند دفن پسماند های عادی و خطرناک مدیریت پسماند ، مهندسی و نظارت بر اجرای مکان دفن پسماند های عادی و خطرناک تنها روش اصولی مکان یابی در مدیریت پسماند، جهت دفن پسماند عادی و خطرناک، دفن بهداشتی پسماندها می باشد. در دفن بهداشتی شرایط زمین شناسی، هیدرولوژی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته و تحت کنترل می باشد.مزاحمتها و آلودگی های ایجاد شده در محل تلنبار پسماند از جمله دود، بو، زشتی منظر، تکثیر جوندگان، ناقلین و پرندگان و آلودگی های آبهای سطحی و زیر زمینی در محل دفن بهداشتی وجود ندارد. دفن بهداشتی پسماند و مدیریت پسماند نیاز به طراحی و نظارت مهندسی دا...
بیشتر بخوانید