تهیه طرح های مدیریت پسماند

تهیه طرح های مدیریت پسماند

تهیه طرح های مدیریت پسماند
مراحل تهیه طرح جامع مدیریت پسماند تهیه برنامه جامع مدیریت پسماند شامل مراحل چهارگانه ذیل است: ۱- شناسایی و مستند سازي وضعیت موجود ۱-۱- گردآوري اطلاعات پایه حوزه ۲-۱- مطالعه و بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند ها و شناسایی مشکلات مربوط به هر بخش شامل نقشه هاي طرح هاي هادي، جامع، تفضیلی (کاربري اراضی) و توپوگرافی ۳-۱- تجزیه و تحلیل و شناخت فرصت ها و تهدید ها ۲- امکان سنجی و ارائه گزینه هاي مناسب مدیریت پسماند ۳- طراحی سیستم هاي مدیرتی پسماند و ارائه راهکارهاي مناسب اجرایی بر اساس نتایج مرحله دوم ۱-۳- طراحی سیستم و برآورد امکانات و تجهیزات ذخیره سازي موقت در محل هاي تولید پسماند با گرای...
بیشتر بخوانید