تصفه فاضلاب

مزیت های روش DAF در تصفیه فاضلاب

مزیت های روش DAF در تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب با استفاده از فرآیند DAF سیستم تصفیه فاضلاب به روش DAF یک فرایند کاملا فیزیکی است که بر اساس یک طراحی ساده عمل می کند. پساب ورودی ممکن است نیاز به پیش تصفیه داشته باشد؛ مانند اضافه کردن منعقد کننده ها برای اطمینان از شرایط عملیاتی بهینه، تنظیم pH نیز ممکن است ضروری باشد. پساب ورودی وارد مخزن فلوتاسیون می شود که در آن با پساب تصفیه شده (که گاه به نام آب سفید) در تماس قرار گیرد. درصد کل جریان پساب که در آن هوا دمیده شده و تحت فشار قرار می گیرد  و تصفیه می شود، توسط عوامل مختلف تعیین می شود. افزایش فشار داخل لوله در جایی که هوا در حال حل شدن است، تضمین می کند که در شرایط تحت ف...
بیشتر بخوانید