تاثیر آلودگی هوا روی رشد درختان

تاثیر آلودگی هوا روی رشد درختان

تاثیر آلودگی هوا روی رشد درختان
تاثیر آلودگی هوا روی رشد درختان تحقیقات متخصصان محیط زیست نشان می دهد که آلودگی هوا منجر به کوتاهی قد درختان نیز می شود. با ۱۰ درصد کاهش رشد سالانه برای درختان بر اثر آلودگی هوا، مجموعاً ۳۳ درصد ارتفاع یک درخت کمتر از زمانی است که در معرض آلودگی هوا نباشد. کاهش رشد درختان بیشتر بر اثر گازهای اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد است که بارش باران های اسیدی را منجر می شود و رشد گیاه و درخت را مختل می کند. بیش از ۷۰ درصد درختان واقع در حاشیه بزرگراه های تهران به دلیل انباشت از ذرات زیان بار روی شاخ و برگ شان در حالت نیمه خشک قرار دارند. با افزایش آلودگی هوا به تدریج گونه های گیاهی سازگار با اقلیم تهرا...
بیشتر بخوانید