بهترین شرکت خدمات مشاوره ارزيابي و مدیریت ريسك پروژه ها

خدمات مشاوره ارزيابي و مدیریت ريسك پروژه ها

خدمات مشاوره ارزيابي و مدیریت ريسك پروژه ها
خدمات مشاوره ارزيابي و مدیریت ريسك پروژه ها ۱-فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی ریسک    تجزیه و تحلیل کیفی ریسک، فرآیند تشخیص و ارزیابی احتمال تاثیر ریسک های شناسائی شده  می باشد. در این فرآیند رویداد های بالقوه مخاطره آمیز بنابر میزان اثرات بالقوه هر یک از آنها بر روی اهداف پروژه اولویت بندی می شوند. سپس نحوه پاسخ به آنها نیز تعیین می گردد. توجه شود که انتخاب چگونگی پاسخ به ریسک های مختلف در رجحان و اولویت آنها بسیار موثر می باشد. کیفیت و کمیت اطلاعات در دسترس نیز در تجزیه و تحلیل ریسک نقش تعیین کننده ای ایفا می نماید. احتمال وقوع و تبعاتی که از تحقق هر یک از ریسک ها پیش بینی می شود، اثر بسزایی...
بیشتر بخوانید