برگزاری دوره های آموزشی

 برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست

 برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست
 برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست در 4 سطح شامل: مبتدی(کودک، مردم عادی) سرفصلهای دوره  آموزشی  شامل:(آب، خاک، زباله و پسماند، جنگل، طبیعت، حیات وحش، تنوع زیستی، محیط زیست، مصرف انرژی) آشنایی بیشتر تحصیل کرده غیر متخصص محیط زیست سرفصلهای دوره آموزشی شامل:( تغییرات آب و هوایی، آب و آلودگی آن، خاک و امنیت غذایی، انرژی و سوخت، تنوع زیستی، مدیریت پسماند، گردشگری و اکوتوریسم و محیط زیست) آشنایی بیشتر متخصصین مرتبط با رشته سرفصلهای دوره آموزشی شامل:( شناخت محیط زیست و اکولوژی، طراحی منظر و فضای سبز، بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE)، ارزیابی و آمایش محیط ...
بیشتر بخوانید

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، مبتدی (کودک، مردم عادی)

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، مبتدی (کودک، مردم عادی)
سرفصلهای دوره  آموزشی  شامل: (آب، خاک، زباله و پسماند، جنگل، طبیعت، حیات وحش، تنوع زیستی، محیط زیست، مصرف انرژی)
بیشتر بخوانید