برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست در اصفهان

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، متخصصین مرتبط با رشته

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، متخصصین مرتبط با رشته
برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست ، متخصصین مرتبط با رشته سرفصلهای دوره آموزشی شامل: ( شناخت محیط زیست و اکولوژی، طراحی منظر و فضای سبز، بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE)، ارزیابی و آمایش محیط زیست، GIS، و عکس های هوایی    RS، آلودگی محیط زیست و مدلسازی آلودگی هوا)
بیشتر بخوانید