برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، مبتدی

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، مبتدی (کودک، مردم عادی)

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، مبتدی (کودک، مردم عادی)
سرفصلهای دوره  آموزشی  شامل: (آب، خاک، زباله و پسماند، جنگل، طبیعت، حیات وحش، تنوع زیستی، محیط زیست، مصرف انرژی)
بیشتر بخوانید

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، تحصیل کرده غیر متخصص محیط زیست

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، تحصیل کرده غیر متخصص محیط زیست
برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، تحصیل کرده غیر متخصص محیط زیست سرفصلهای دوره آموزشی شامل: ( تغییرات آب و هوایی، آب و آلودگی آن، خاک و امنیت غذایی، انرژی و سوخت، تنوع زیستی، مدیریت پسماند، گردشگری و اکوتوریسم و محیط زیست)
بیشتر بخوانید

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، متخصصین مرتبط با رشته

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، متخصصین مرتبط با رشته
برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست ، متخصصین مرتبط با رشته سرفصلهای دوره آموزشی شامل: ( شناخت محیط زیست و اکولوژی، طراحی منظر و فضای سبز، بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE)، ارزیابی و آمایش محیط زیست، GIS، و عکس های هوایی    RS، آلودگی محیط زیست و مدلسازی آلودگی هوا)
بیشتر بخوانید