بازیافت

عناصر سیستم های مدیریت پسماند شهری

عناصر سیستم های مدیریت پسماند شهری
عناصر مدیریت پسماند شهری اصولا سیستم های مدیریت پسماند شهری در سرتاسر جهان ، دارای هشت عنصر موظف به شرح زیر هستند : 1. کاهش در مبدأ به طراحی، تولید، عرضه و استفاده از محصولات به نحوی که در پایان عمر مفید محصولات، منجر به کاهش کمیت و کیفیت پسماندهای تولید شده باشد ، کاهش در مبدأ می گویند . اجرای این برنامه ها در کشورهای صنعتی ، منجر به بروز نسل جدید از فناوری به نام فناوری پاک در دنیا شده است . متاسفانه در ایران هنوز در این زمینه اقدامات جدی صورت نگرفته است . 2. راه های کنترل تولید مواد زائد جامد اساس طراحی سیستم مدیریت پسماند شهری ، شناخت کمیت و کیفیت تولیده. کمیت تولید در حجم سرمایه گ...
بیشتر بخوانید