اهداف تصفیه بیولوژیکی

اهداف و شرایط لازم تصفیه بیولوژیکی

اهداف و شرایط لازم تصفیه بیولوژیکی
اهداف تصفیه بیولوژیکی حذف مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی محلول و معلق بدام انداختن جامدات معلق و کلوئیدی غیرقابل ته نشینی در لخته های بیولوژیکی و یا بیوفیلم و حذف آنها در حوضچه ته نشینی ثانویه تغییر و تبدیل و یا حذف نیتروژن و فسفر در واقع فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب، مشابه همان فرایندهایی هستند که در محیط آبهای پذیرنده اتفاق می افتد، اما به علت استفاده از راکتورهای مهندسی و تامین شرایط بهینه برای رشد میکروارگانیسم ها سرعت حذف آلاینده ها به مراتب بالاتر از سیستم های طبیعی است. راندمان حذفی که در سیستم های طبیعی در مدت زمان چند روز اتفاق می افتد، در واحدهای تصفیه بیولوژیکی فاضل...
بیشتر بخوانید