انتقال آب

طرح های انتقال آب و آبخیزداری

طرح های انتقال آب و آبخیزداری
طرح های انتقال آب و آبخیزداری از زبان شرکت مهندسین مشاوره بوم پایش اصفهان  آبخیزداری آبخیزداری علم و هنر برنامه‌ریزی مستمر و اجرای اقدامات لازم برای مدیریت منابع حوضه‌های آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک می‌باشد. به عبارت دیگر آبخیزداری طراحی و مدیریت حوزه به‌منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه ویژه به منابع آب و خاک است. اقدامات آبخیزداری می تواند راهکاری پیشگیرانه و مطمئن برای مبارزه با خشکسالی در درازمدت باشد. آبخیزداری  مجموعه ای از اقدامات مکانیکی، بیولوژیکی، بیومکانیکی و مدیریتی در حوضه های آبخیز است  . د...
بیشتر بخوانید