ارزیابی توان اکولوژیکی

ارزیابی توان اکولوژیکی و آمایش حوزه آبخیز با GIS

ارزیابی توان اکولوژیکی و آمایش حوزه آبخیز با GIS
ارزیابی توان اکولوژیکی و آمایش حوزه آبخیز با استفاده از GIS با شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان  ارزیابی توان اکولوژیکی اهمیت به کار گیري روش هاي عقلانی و نظام مند برنامه ریزي در مدیریت و آمایش سرزمین براي همگان روشـن است. ارزیابی توان بالقوه اکولوژیکی سرزمین ابزاري براي برنامه ریزي راهبردي سرزمین می باشد. این توان سـنجی ها به طور ویژه در بحث مدیریت حوزه آبخیز و شناسایی درجه مرغوبیت و مناسبت آن به منظور فعالیت اقتصـادي و اجتماعی و توسعه پایدار این منابع طبیعی ارزشمند، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. حوزه آبخیز خوانسار به دلیل دارا بودن توان بالاي محیطی اعم از آب کافی، خاك حاصلخیز، شرای...
بیشتر بخوانید