اثرات مخرب باران اسیدی

اثرات مخرب باران اسیدی

اثرات مخرب باران اسیدی
بررسی اثرات مخرب باران اسیدی در ادامه، به اثرات مخربی می‌پردازیم که باران‌های اسیدی به دنبال دارند. آب‌های سطحی و حیوانات آبزی کاهش pH و حضور آلومینیوم در آب‌های سطحی که هر دو نتیجه باران اسیدی است، به زندگی حیوانات آبزی مانند ماهیان صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. در pH کمتر از پنج، ماهی‌ها نمی‌توانند از تخم بیرون بیایند و در آب‌های اسیدی‌تر حتی ماهیان بزرگ می‌میرند. هم‌زمان با اسیدی شدن دریاچه‌ها، تنوع زیستی کاهش می‌یابد. خاک زیست خاکی با باران اسیدی آسیب بسیاری می‌بیند. برخی از میکروب‌های مناطق گرمسیری قادر به مصرف سریع اسیدها هستند؛ با این حال میکروب‌های دیگر توانایی تحمل pH پایین را...
بیشتر بخوانید