آلودگی هوا و بیماری های تنفسی

آلودگی هوا و بیماری های تنفسی

آلودگی هوا و بیماری های تنفسی
آلودگی هوا و بیماری های تنفسی در بحث آلودگی هوا عوامل زیادی درباره بروز بیماری ها به خصوص بیماری های دستگاه تنفسی و بیماری های ریوی مورد نظر قرار می گیرد. به طور مثال باید دید در آن منطقه چه کارخانه هایی وجود دارد و یا خودروها از چه نوع سوختی و با چه درصد کیفیتی استفاده می کنند. اما به طور کلی اثرات آلودگی هوا بر رشد و تکامل ریه کودکان و سلامت سالمندان تاثیرات زیادی دارد. همچنین آلودگی ها در بروز آسم که یک بیماری التهابی رایج مزمن مجاری هوایی است تاثیر مستقیم دارد که نشانه های رایج آن عبارتند از خس خس، سرفه و تنگی نفس که به سه گانه آسم معروف است. این بیماری در اثر آلودگی هوا هم می تواند در...
بیشتر بخوانید