آشنایی با ذرات معلق هوا

آشنایی با ذرات معلق هوا

آشنایی با ذرات معلق هوا
ذرات معلق هوا چیست؟ واژه ذرات معلق هوا اصطلاحی است که برای تعریف ذرات مایع و جامد پراکنده شده در هوا استفاده می شود. که بزرگتر از مولکول های مجزا (مولکول هایی با قطر تقریباً 1 nm) و کوچکتر از 500 µm می باشند. ذرات معلق هم از نظر جنس و هم از نظر سایز بسیار متنوع هستند ولی با توجه به اندازه آنها به سه نوع ذرات درشت (coarse particles) یا PM10ذرات ریز(fine particles) یا PM2.5 و ذرات بسیار ریز (ultra fine particles) یا PM0.1 تقسیم می شوند. ذرات معلق بسیار ریز PM0.1 این گروه شامل ذرات معلق با قطر یک دهم میکرون و یا کمتر بوده و بیشترین تعداد ذرات در همین گروه قرار دارد. این ذرات از نظر سطح، غالب ت...
بیشتر بخوانید