آثار مورفولوژیکی تنش خشکی بر گیاهان دارویی

آثار مورفولوژیکی تنش خشکی بر گیاهان دارویی

آثار مورفولوژیکی تنش خشکی بر گیاهان دارویی
آثار مورفولوژیکی تنش خشکی بر گیاهان دارویی یکی از عوامل اقلیمی که بر توزیع و پراکنش گیاهان در سراسر جهان موثر است و ممکن است باعث تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعددي در گیاه شود، کمبود آب در دسترس است. از آن جا که آب یکی از عوامل محیطی است که تأثیر عمده اي در رشد نمو و میزان مواد مؤثرگیاهان دارویی دارد، لازم است در این زمینه تحقیقات وسیع و دامنه داري صورت گیرد. هنگامی که تقاضاي اتمسفر بالاي برگها، ازظرفیت و توانائی ریشه ها براي استخراج آب ازخاك، بیشتر شود، تنش خشکی در گی اه رخ میدهد . تعریف تنش بطور کلی شرایط نامناسبی که لزوماً مرگ آنی را در پی نداشته باشد و بطور دائمی یا م...
بیشتر بخوانید