نمونه کارها

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه فولاد لرستان

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه فولاد لرستان

دریاچه ارومیه خشک شد

دریاچه ارومیه خشک شد

ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه گردشگری فدک

ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه گردشگری فدک

سابقه اجرایی زیست محیطی

سابقه اجرایی زیست محیطی

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح گردشگری زاینده رود

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح گردشگری زاینده رود

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور

ارزیابی اثرات زیست محیطی اکو پارک بهارستان

ارزیابی اثرات زیست محیطی اکو پارک بهارستان

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شرکت پیشرو دیزل آسیا

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شرکت پیشرو دیزل آسیا

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

شرکت بوم پایش اصفهان دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست

پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان تفرش

پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان تفرش