آشنایی با شرکت مهندسین مشاور بوم پایش

ارزیابی اثرات زیست محیطی ، روشی است که در آن اثرات ناشی از انجام یک پروژه یا عملیات آن بر محیط زیست بررسی و پیش بینی می گردد تا در هنگام انجام پروژه، با توجه به شناخت وضعیت موجود و نوع اثرات، عملیات بصورتی انجام پذیرد تا کمترین اثر بر محیط زیست وارد گردد. شرکت مهندسیت مشاور بوم پایش …