کارگاههای آموزشی

– دارای گواهی مدیریت استراتژیک شرکت ها و سازمان ها در زمان رکود اقتصادی
– دارای گواهینامه معتبر ارزیابی اثرات زیست محیطی
– شرکت در دوره تکمیلی ارزیابی اثرات زیست محیطی دکتر مخدوم
– شرکت در کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی
– شرکت در دوره آموزشی آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
– شرکت در دوره آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
– شرکت در دوره آموزشی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
– شرکت در دوره آموزشی انگیزش و یاددهی اثر بخش
– شرکت در دوره آموزشی کاربرد فناورزی اطلاعات در تعلیم و تربیت
– شرکت در دوره آموزشی الگوهای یاددهی و یادگیری
– شرکت در دوره آموزشی الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس
– شرکت در دوره آموزشی آشنایی با روانشناسی تحول
– شرکت در دوره آموزشی روانشناسی تربیتی
– مسلط به زبان انگلیسی
– مسلط به نرم افزارهای تخصصی محیط زیست