نرم افزارهای زیست محیطی

ارایه نرم افزارهای مرتبط با الگوهای زیست محیطی، نرم افزارهای سیمستم های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست. نرم افزارهای مرتبط با مدلسازی آلودگی های زیست محیطی