مکان یابی و مدیریت پسماند

مکان یابی پسماند

مدیریت پسماند ، مهندسی و نظارت بر اجرای مکان دفن پسماند های عادی و خطرناک

تنها روش اصولی مکان یابی در مدیریت پسماند، جهت دفن پسماند عادی و خطرناک، دفن بهداشتی پسماندها می باشد. در دفن بهداشتی شرایط زمین شناسی، هیدرولوژی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته و تحت کنترل می باشد.
مزاحمتها و آلودگی های ایجاد شده در محل تلنبار پسماند از جمله دود، بو، زشتی منظر، تکثیر جوندگان، ناقلین و پرندگان و آلودگی های آبهای سطحی و زیر زمینی در محل دفن بهداشتی وجود ندارد.

دفن بهداشتی پسماند و مدیریت پسماند نیاز به طراحی و نظارت مهندسی دارد. مکان دفن بهداشتی دارای سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه، سیستم تخلیه گازهای تولید شده (متان)، چاه های پایش گاز، شیرابه و آب های زیرزمینی بوده و بالاتر از سطح سیلاب با دوره برگشت ۱۰۰ سال قرار دارد.

در مدیریت پسماند به منظور انتخاب محل دفن زباله (مکان یابی دفن پسماند) بایستی با دقت کافی و همکاری کارشناسان موسسات ذیصلاح محلی، انجام شود. این مکان دفن پسماند می تواند در زمینهای کوهستانی، مسطح و یا زمینهای پست و گودال قرار گرفته و متناسب با اقتصادی بودن کار، دوری و نزدیکی محل و رعایت جنبه های بهداشتی از نظر آبهای سطحی و زیرزمینی مورد توجه قرار گیرد.

فضای مورد نیاز دفن پسماند که عموما باید حداقل برای مدت ۲۵ سال محاسبه گردد، مکان یابی از طریق سنجش حجم و وزن و بالاخص چگالی زباله های هر منطقه در هر فصل به طور جداگانه اندازه گیری شود.

موارد خاص در مدیریت پسماند جهت جمع آوری و دفن پسماند

 • مطالعه جامع در زمینه تمامی مراکز تولید زباله بر اساس برنامه های دراز و کوتاه مدت با توجه به مشکلات منطقه
 • شناسایی مشکلات حمل و نقل عملیات مربوط به دفن پسماند هر منطقه با توجه به شهرک های مجاور
 • بررسی هزینه سرانه عملیات جمع اوری و مهندسی دفن پسماند
 • بررسی انتخاب محل و جاده کشی به صورت گسترده طبق قوانین مربوط با توجه به احتراز از هزینه های گزاف
 • پیش بینی محل کارخانه کمپوست یا صنایع زباله سوز در محدوده بکری از محل که در آن زباله ای دفن نشده باشد
 • سرمایه گذاری اساسی برای عملیات دفن پسماند
 • ایجاد کمیته بهداشت زباله و متمرکز کردن تماما عملیات درآن به صورتی که موجب جلوگیری از هزینه های اضافی شده و انجام تکنولوژی های متناسب را امکان پذیر سازد. متخصصین با طرح ریزی و مطالعه و باتوجه به یک برنامه ریزی جامع می توانند کار خود را آغاز کنند.

برخی از مهمترین مسائل مدیریت پسماند جهت دفن پسماند عبارتند از:

موجود بودن اعتبارات مالی، برای طرح ریزی، جمع آوری تصفیه و دفع زباله با توجه به اعتقادات محلی، ارزیابی اثرات توسعه، آنالیز امور مهندسی در مکانهای متفاوت با توجه به جمعیت، حجم و خصوصیات انواع مختلف زباله های تولیدی، تهیه و آماده سازی زمین، محاسبه زمان مورد انتظار، جاده کش از محل تولید به محل دفن زباله، هزینه وسایل، هزینه عملیات اجرایی و استفاده احتمالی مجدد از محل دفن می باشد.

پس از انتخاب صحیح محل نیاز به یک سلسله عملیاتی است که بایستی قبل از شروع برنامه دفن و یا لااقل در ابتدای کار دفن زباله انجام گیرد. در غیر این صورت محل دفن زباله بدون نظم و انضباط و در اثر مرور زمان تبدیل به جایگاهی همچون تلنبار نمودن زباله در فضای آزاد خواهد شد.

اینگونه عملیات به شرح زیر خلاصه می گردد:

 1. زهکشی
 2. منطقه بندی
 3. تعیین نام
 4. حصار کشی
 5. تهیه آب
 6. ایجاد جایگاه مخصوص جهت اقامت و استراحت کارگران
 7. کنترل میزان زباله به وسیله باسکول
 8. جایگاه شستشو
 9. تجهیزات فنی
 10. جایگاه توقف برای ماشین آلات

عوامل موثر بر انتخاب محل دفن بهداشتی شامل موارد زیر می شود:

 1.  فاصله تا اجتماع
 2. محدودیتهای مکانی
 3.  مساحت زمین موجود
 4.  دسترسی ب محل دفن
 5.  خصوصیات خاک و توپوگرافی منطقه
 6.  شرایط آب و هوایی
 7.  هیدرولوژی آب های سطحی
 8.  شرایط زمین شناختی و هیدرولوژیکی
 9.  شرایط زیست محیط
 10.  استفاده از محل دفن تکمیل شده