مطالعات ارزیابی ریسک محیط زیست

بررسی و سنجش آلودگی ناشی از آلاینده های گازی ، ذرات معلق و آلودگی صوتی صنایع

مطالعات ارزیابی ریسک محیط زیست بر اساس تعاریف موجود یک روش سازمان یافته و سیستماتیک براي شناسایی خطرات و برآورد ریسک براي رتبه بندي تصمیمات،جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول است.
با انجام مطالعات ارزیابی ریسک زیست محیطی برای یک پروژه، می توان مخاطرات زیست محیطی مرتبط با هر پروژه را قبل از اینکه به وقوع بپیوندند شناسایی کرده و با استفاده از روشهای مناسب آنها را مدیریت کرد.
این نوع ارزیابی قادر است که اثرات رخدادهای ناخواسته را با اثراتی که فاجعه بار نیستند، مرتبط نماید.

ویژگی های ارزیابی ریسک به شرح ذیل می باشد:

  1. تأکید بر تعیین کمیت های مهم با منافع بالقوه و آشکار
  2. رفع تردیدها به صورت شفاف
  3. کمی نمودن تغییرات اثرات در طی زمان های مختلف که از وضعیت موجود تا اجرای عملیات، تداوم خواهد داشت.

ارزیابی محیط زیستی ریسک دارای ۴ مرحله است:

  1. شناسایی خطر
  2. ارزیابی خطر
  3. برآورد ریسک(ارزیابی خروجی ها)
  4. برآورد ریسک(ویژگی ریسک)

مطالعات ارزیابی ریسک اکولوژیکی

ارزیابی ریسک اکولوژیکی به عنوان فرآیندی برای شناسایی اثرات سازگار اکولوژیکی که احتمال دارد در نتیجه ورود فشارهای  ناشی از فعالیت های انسانی به وقوع می پیوندد، به شمار رود.
فشارهای مذکور می تواند دار ای ماهیت فیزیکی یا شیمیایی بوده و موجب اثرات منفی ناسازگار اجزای اکولوژیکی غیرانسانی در سطح ارگانیسم ها، جمعیت ها، جوامع یا اکوسیستم ها گردند. مواد شیمیایی خروجی از صنایع، آفتکش ها نمونه هایی از فشارهایی می باشند که به محیط معرفی می گردند.