مدیریت پسماند شهری چیست؟

مدیریت پسماند شهری

مدیریت پسماند شهری

شاید بهتر باشه در وحله ی اول واژه پسماند رو تعریف کنیم: پسماند همون زباله ست و در کل به مواد جامد،
مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شه که پس از مصرف یا استفاده، دیگه کارآیی ندارن و دور ریخته می شن.
پسماندها در تعاریف علمی به شش گروه شهری، صنعتی، خطرناک، بیمارستانی، الکترونیکی وفضایی تقسیم بندی می شن.
در گذشته با توجه به ساده بودن زندگی ها، نزدیک بودن انسان
به طبیعت و مصرف همگن با طبیعت، پسماندهای تولید شده به راحتی در محیط زیست قابل برگشت بودن.

با افزایش جمعیت، صنعتی شدن جوامع و تغییر الگوهای مصرف، این پسماندها به مرور باعث
بروز مشکلات پیچیده ی زیست محیطی شدن؛ تا جایی که از صد سال پیش کشورهای پیشرفته صنعتی
به فکر چاره افتادن و اولین گام های مدیریت پسماند با سوزوندن زباله و تولید انرژی از اون ها آغاز شد.

مدیریت پسماند شهری

تعریف مدیریت پسماند

مدیریت پسماند به مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک در خصوص تولید، ذخیره، جمع آوری
حمل و نقل، پردازش و دفع پسماند گفته می شه که منطبق بر اصول زیست محیطی وبهداشت عمومیه.

شرکت مهندسین مشاور بوم پایش دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست از مراجعه شما به این سایت سپاسگزار است.