مدلسازی آلودگی هوا با نرم افزار ADMS

نرم افزار ADMS

نرم افزار ADMS

یک نرم افزار پیشرفته برای مدلسازی اثرات صنایع موجود یا آتی بر روی کیفیت هوا میباشد که توسط مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه کمبریج تهیه شده است. اولین ورژن این نرم افزار در سال 1993 تهیه شده است. جدیدترین ورژن این نرم افزار ADMS5 می باشد که در آوریل 2013 منتشر شده است. جنبه های فراوان این نرم افزار شامل بررسی اثرات ساختمان ها، اطلاعات جغرافیایی، زبری و ناصافی سطح زمین، ته نشینی خشک و تر، رهاسازی کوتاه مدت (پاف)، محاسبه نوسانات در بازه های زمانی کوتاه، قابلیت مشاهده پلوم و همچنین تجزیه رادیو اکتیو از جمله میزان دوز اشعه Y.

این نرم افزار توزیع پلوم گاوسی را مدل می کند که به معنای آن استکه خواص لایه مرزی را با دو مشخصه زیر مدل می کند:

عمق لایه مرزی

طول مونین ابوخوف

کاربردهای رایج این نرم افزار شامل موارد زیر است:

ارزیابی غلظت آلودگی هوا در مقایسه با استانداردهای کیفیت هوا و مقادیر مجاز از جمله WHO، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و چین

تعیین ارتفاع دودکش

مدلسازی بو

ارزیابی اثرات زیست محیطی

برنامه ریزی ایمنی و شرایط اضطراری

مدلسازی آلودگی هوا با نرم افزار ADMS

شرکت مهندسین مشاور بوم پایش اصفهان

دارای رتبه گرید 3 سازمان محیط زیست. جهت ارتباط به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.