برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، متخصصین مرتبط با رشته

برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست ، متخصصین مرتبط با رشته

سرفصلهای دوره آموزشی شامل:

( شناخت محیط زیست و اکولوژی، طراحی منظر و فضای سبز، بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE)، ارزیابی و آمایش محیط زیست، GIS، و عکس های هوایی    RS، آلودگی محیط زیست و مدلسازی آلودگی هوا)