خدمات مشاوره ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA )

EIA

خدمات مشاوره ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA ) و …

شامل:

طرح هاي گردشگري و اكوتوريسم

آشنایی بیشتر

كارخانجات فولاد كارخانجات سيمان و صنايع وابسته

آشنایی بیشتر

واحدهاي پتروشيمي و نیروگاه ها، پالايشگاهها

آشنایی بیشتر

طرح هاي انتقال آب و آبخيزداري

آشنایی بیشتر

طرح های بزرگراه ، جاده و راه آهن

آشنایی بیشتر

معادن كاني فلزي و غير فلزي

آشنایی بیشتر

و كليه طرح ها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعات ارزیابی

آشنایی بیشتر

ارزیابی توان اکولوژیکی و آمایش حوزه آبخیز با استفاده از GIS

آشنایی بیشتر