تاثیرات آلودگی هوا بر روی گیاهان

تاثیرات آلودگی هوا بر روی گیاهان

تاثیرات آلودگی هوا بر روی گیاهان

طی ۲۵ سال گذشته تحقیقاتی در مورد خسارت ازن روی محصولات کشاورزی به خصوص سه محصول زراعی ذرت، سویا و پنبه در آمریکا انجام شده است. در این تحقیقات با نصب اتاقک هائی در سطح مزارع و کنترل مقدار ازن، میزان خسارت این گاز را بر روی محصولات کشاورزی سالیانه ۶/۱ میلیارد دلار برآورد شده است. افزایش آلاینده های موجود در هوا، منجر به کاهش گلدهی، میوه دهی و در نهایت مسمومیت درختان می شود. خسارات آلودگی هوا بر گیاهان، درختان و محصولات کشاورزی پدیده ای است. که کمتر به آن به طور جدی توجه شده است و کمتر تحقیقی در کشور به بررسی عدد و رقم ناشی از خسارات اقتصادی و زیست محیطی پرداخته است.

آلودگی هوا و ایجاد حساسیت روی گیاهان

تحقیقات کارشناسان محیط زیست نشان می دهد آلاینده ازن موجود در هوا می تواند علاوه بر میزان گل دهی و میوه دهی، بر ایجاد حساسیت در درختان و گیاهان تأثیر داشته باشد. براساس تحقیقات انجام شده، آلاینده های موجود در هوا باعث می شود روزنه های برگ گیاه از خود حالت دفاعی داشته باشد و در مقابل آلاینده های هوا بسته شوند. نوع و درجه واکنش برگ گیاه، به میزان ازن، درجه، شدت و مدت زمان تماس با گاز ازن بستگی دارد.

تماس معین ازن معمولاً در رطوبت بالا اثر زیادتری نسبت به رطوبت کم دارد. زیرا در رطوبت بالا روزنه ها بیشتر باز هستند و تبادل گازها به آسانی صورت می گیرد. بر اثر آلودگی هوا، سبزینه گیاه از بین می رود و باعث می شود. برگ گیاه که مواد موردنیاز برای درختان و گیاهان را فراهم می کند زرد شود. به این ترتیب مواد موردنیاز غذائی به درختان و گیاهان نمی رسد. و نشانه های مسمومیت گیاه با آلاینده های هوا را می توان به صورت پلاسیدگی گیاه مشاهده کرد.
این امر سبب می شود بر اثر تماس با غلظت های کم ازن و آلودگی هوا در درازمدت برگ ریزش گیاه را منجر شود. این موضوع حساسیت گیاه را نسبت به بیماری افزایش می دهد و گیاه را آسیب پذیر می کند. به این ترتیب آلاینده از ن می تواند باعث کاهش فتوسنتز، کاهش سطح برگ، کاهش امکان بهره وری از آب و کاهش گل و میوه در گیاه شود.

صفحه‌ی اینستاگرام شرکت بوم پایش اصفهان


مطالب بیشتر:

پیوند ناگسستنی گردشگری با محیط زیست

آسیب به تنوع زیستی گیاهی و جانوری با رهاسازی زباله

تاثیر آلودگی هوا بر جنین، نوزادان و کودکان