برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست

 برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست

 برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست در 4 سطح شامل:

  • مبتدی(کودک، مردم عادی)

سرفصلهای دوره  آموزشی  شامل:(آب، خاک، زباله و پسماند، جنگل، طبیعت، حیات وحش، تنوع زیستی، محیط زیست، مصرف انرژی)

آشنایی بیشتر

  • تحصیل کرده غیر متخصص محیط زیست

سرفصلهای دوره آموزشی شامل:( تغییرات آب و هوایی، آب و آلودگی آن، خاک و امنیت غذایی، انرژی و سوخت، تنوع زیستی، مدیریت پسماند، گردشگری و اکوتوریسم و محیط زیست)

آشنایی بیشتر

  • متخصصین مرتبط با رشته

سرفصلهای دوره آموزشی شامل:( شناخت محیط زیست و اکولوژی، طراحی منظر و فضای سبز، بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE)، ارزیابی و آمایش محیط زیست، GIS، و عکس های هوایی    RS، آلودگی محیط زیست و مدلسازی آلودگی هوا)

آشنایی بیشتر