برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، مبتدی (کودک، مردم عادی)

برگزاری دوره های آموزشی در بخش محیط زیست، مبتدی(کودک، مردم عادی)

سرفصلهای دوره  آموزشی  شامل:

(آب، خاک، زباله و پسماند، جنگل، طبیعت، حیات وحش، تنوع زیستی، محیط زیست، مصرف انرژی)